Saturday, 24 September 2011

0-Forum BUILDING PROJECT 001/3

FR:
Ce samedi 24 septembre 2011, se tenait la troisième réunion du BUILDING PROJECT.

NL:
Zaterdag 24 september 2011 werd de derde bijeenkomst gehouden rond het BUILDING PROJECT.

Tout le monde connait les peintures que le modéliste utilise. Voici une autre piste pour ces peintures.
Ondertussen kent iedereeen wel, de door de modelbouwers gebruikte verven. Hierna volgt een mogelijk te volgen piste.

Photobucket

Sur cette première photo , on peut voire un primer de marque TAMYA. Il y en a d'autre qui peuvent être utilisé. Comme par exemple un produit pour carrosserie automobile.
Op deze eerste foto zien we een primer van het merk TAMYA. Er zijn er natuurlijk nog andere, zoals bijvoorbeeld deze die men in de carrosseriewereld gebruikt.

Photobucket

Lorsque la surface comprend beaucoup de creux où de très petit détail, on peut également utiliser un "citadel 'Skull White' primer" qu'utilisent les "warhammer".
Omdat de te spuiten onderdelen soms zeer fijn zijn en hoeken en kanten vertonen, kunnen we eveneens 'Skull Withe' van Citadel Collers gebruiken.

Il faudra préciser le kit à utiliser lors des prochaines réunions, parce que celui-là ne ressemble pas à un kit BORREY.
We moeten wel voor de volgende bijeenkomsten de te gebruiken kit beter specifiëren. Deze lijkt niet op de kit BORREY.

Photobucket

La première opération consiste à masquer les éléments qui ne seront pas peint.
De eerste handeling is het afplakken van de delen die niet mogen geschilderd worden.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Le masquage est terminé, il est temps de passer au nettoyage et dégraissage du kit.
Als het afplakken is voltooid, begint het ontvetten en reinigen van het model.

Photobucket

Photobucket

La mise en place de la première couche dans une cabine de peinture haut de gamme que tous possède à la maison.
Het aanbrengen van de eerste laag in een gesofistikeerde spuitkabine, die we allemaal thuis wel hebben.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Position très artistique pour un travail d'artiste
Een artistieke houding voor een artiestenwerk.

Photobucket

Photobucket

heuuu!!! il manque un membre........... ouf à temps, jamais en retard pour la pause.
oeps !!! er ontbreekt een deelnemer ........ juist op tijd, nooit te laat voor een pauze.

Photobucket


Les choses sérieuses commence avec la deuxième partie de l’après-midi. On sort les aérographes et les compresseurs.
Het serieuze werk gaat verder met het tweede deel van de namiddag. De pistolen en de compressors worden klaargemaat.


Photobucket

Réglage de la pression et explications pour tous.
Regelen van de druk en daarbij een woordje uitleg.

Photobucket

Préparation et présentation des mélanges de peinture.
Voorbereiden en voorstelling van de mengverhoudingen.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Premier jet de peinture.
De eerste verfwasem.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Pendant ce temps dans l'annexe
Ondertussen in een naastliggend lokaaltje

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Etienne JOSSE.
président/voorzitter 0-Forum asbl/vzw

No comments: